خلوتی دنج ... کنج خیال

کسی چه می دونه!! شاید همه ی ما ته دلمون آرزوهایی داریم که میدونیم هیچ وقت بهشون نمیرسیم...

کسی چه می دونه که ما چرا در عین غم می خندیم؟

کسی چه می دونه داغ دلی رو که هنوز تازه است روش سرپوش میزاریم...

آره کسی چه می دونه....

®گلنوش