آزادی تان مبارک مردان و زنان کوبانی 

عکس و تصویر آزادی تان مبارک مردان وزنان کوبانی 

 

+ | به قلم ®گلنوش

...!

بعضی ها با بودنی ماندگار میشوند

بعضی ها با نوشته ای

بعضی ها هم با صدایشان 

در خاطره ها می مانند

مثل مرتضای عزیزمان ...

روحش آرام

.

.

(صبح سرد زمستانی و به یاد مرتضی پاشایی)

 

 

+ | به قلم ®گلنوش |