خلوتی دنج ... کنج خیال

در قلبم رازهاي زيادي بوده و هست ...

واقعا" به این حرف معتقدم : راز زماني که نهفته باشد اسير توست! اما زماني که گفته بشود تو اسير اويي!.

اگر رازداري هم باشد که مورد اعتماد باشد فقط و فقط خداست.. راز را فقط بايد با خدا در میان گذاشت هماني که از دلها خبر دارد..

همان خدايي که راز دار خيلي خوبي است.

®گلنوش