جایی میان قلب هست
که هرگز پر نمی‌شود
یک فضای خالی...

و حتی در بهترین لحظه‌ها
و عالی‌ترین زمان‌ها
می‌دانیم که هست
بیشتر از همیشه
می‌دانیم که هست...

..!

جایی میان قلب هست
که هرگز پر نمی‌شود
و ما
در همان فضا
انتظار می‌کشیم...

 

 

+ | به قلم ®گلنوش