" دفــتــــر خــاطــراتــم "

کسي هرگز نمي داند چه سازي مي زند فردا !.. چه ميداني تو از امروز ، چه ميدانم من از فردا؟

چقد سخته وقتی بخوای با عقل و متطق ات تصمیم بگیری در حالی که لبریز احساسی...

واقعا سخته . سخت . سخت . سخت...

 


+ دلنوشته توسط ღ گلنوش